> Новини

Защо математиката е ключова област в STEM образованието?

07.12.2018

Защо математиката е ключова област в STEM образованието?

Вече сме ви разказвали какво представлява STEM обучението и защо то е важно за подготовката на децата за съвременния начин на живот и за професиите на бъдещето. Тук ще ви припомним само основното, а след това ще погледнем по-тясно към една от градивните му части, а именно – математиката.

Абревиатурата STEM идва от Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерство) и Mathematics (математика). Това е обучение, което се концентрира върху тези четири специфични области и цели да насърчи децата да учат, не за да трупат единствено теоретични знания, а да се убедят в приложимостта на знанието. Спазват се принципите не „учене чрез правене и забавление“ и ние, в TechnoMagicLand, ги прилагаме с пълна сила!

Неведнъж сме чували децата да питат, а може би и ние самите сме си задавали следния въпрос: „Това, което учим по математика, ще ми потрябва ли някога?“.

Освен най-очевидния отговор – че смятането ни трябва в ежедневието, съществува и далеч по-дълбока причина. Математиката развива умението да се мисли логично, да се прилагат различни правила спрямо конкретната задача, а не механично да се наизустяват факти. Концентрацията също е ключов елемент при решаването на задачи. Веднъж усвоили това умение, децата лесно го прехвърлят и в останалата част от ежедневието си, а по-късно и в кариерното си развитие.

В повечето европейски държави математиката се преподава като задължителен и един от основните предмети през първите пет години в училище.  В наскоро публикувано проучване на Scientix, организация за наука и образование в Европа, се твърди, че за да има качествено STEM образование, на математиката трябва да се обръща особено внимание. Тя е градивен елемент и в други STEM области, като биология, физика и химия – тенденция, която не се променя с времето. За пример е дадена Франция, където в отворено писмо министърът на образованието пише до комитета, отговорен за съставянето на националната учебна програма:

„Бих  искал научните предмети да наблягат повече на математика.“

Докладът още казва, че за да върви в крак с темпото на развитие на технологиите, образователните системи имат нужда от добра вертикална интеграция на STEM предметите. Тоест, трябва да се изгради единна програма, която да взема предвид обучението в научните области от началното, основното и накрая висшето образование и да бъде съобразена с пазара на труда. Хоризонталната интеграция пък засяга връзката между отделните STEM области – също предпоставка за по-лесно усвояване на цялостния материал.

С тези препоръки се съобразяват вече редица европейски държави. Те приемат,  че математиката е необходимата основа, върху която всички останали предмети от STEM обучението стъпват. Нещо повече, методологията на преподаване също търпи развитие. В Дания например дигиталните инструменти са все по-често използвани в часовете по математика. Домашните задания пък не са само в стандартната индивидуална форма, а са свързани с проекти, осъществявани в групи. Това доказва, че научните дисциплини не изключват социалния елемент на ученето и дори могат да имат ползи от комбинацията между двете.