> > Възможности

Възможности

Уважаеми учители,
В TechnoMagicLand можете да разчитате на пълно съдействие и подкрепа както във връзка с дейността на Центъра, така и по много теми, свързани с обучението. Представяме някои от възможностите, които смятаме, че могат да бъдат полезни за вас.


Посещения от училищни групи


Посещението от училищни групи е много по-различно от всяка друга форма на посещение. Това е така, защото имаме ученици, учители и средата на Центъра, които създават сложна система отношения. Имате възможност да се възползвате от:


 1. Посещения на експозицията

Експозицията предоставя възможности за прилагането на методите за непосредствено изследване на действителността – наблюдение и експеримент. Учениците са поствани в позиция, която ги приближава до позицията на учения-изследовател. С помощта на инсталациите в експозиционното пространство, те откриват и преоткриват някои истини за действителността по самостоятелен път и с помощта на собствените си усилия. 

 • Наблюдението е непосредствен източник на информация, то стимулира аналитико-синтетичното, причинно-следственото, самостоятелното мислене, формира интересите и изследователския дух, поставя въпроси, подхранва различни гледни точки за анализ на предметите и явленията. То е евристична процедура, която упражнява широко възпитателно действие върху личността, поради което трябва да научим учениците да наблюдават: да възприемат системно различни страни на действителността, да използват по подходящ начин данните от наблюденията, да идентифицират, да описват и обясняват възприетото с помощта на различни средства. Учениците имат твърде много знания, придобити по пътя на спонтанното наблюдение на обекти от природата и обществото. Тези знания са много тясно свързани с преживяванията, които са съпътстващи на наблюденията. Наблюдението представлява активна форма на сетивно познание, което има широко приложение, особено при естествените науки, на които са посветени голяма част от инсталациите в TechnoMagicLand. 

Можете да организирате в TechnoMagicLand различни видове наблюдения: спонтанни, описателни, систематично-организирани, самостоятелни или ръководени. Имате възможност да ръководите наблюдението сами или да се възползвате от професионалната помощ на специалистите в TechnoMagicLand.

 • Експериментът има огромно значение при усвояването на учебното съдържание по различни учебни предмети. Чрез експеримента се проучва непознатото, ученикът не е само наблюдател, но и активен участник в предизвикването на промени, които го изправят лице в лице с неизвестните страни на действителността. Експериментирането е ключово за формирането на изследователски дух и приобщаването на учениците към техниката и технологиите на научните изследвания. При експериментите се осъществява активно свързване на теорията с практиката, за придобиването на умения с по-широко приложение в други области на знанието и действието. 

Имате възможността да избирате между различни видове експерименти: експерименти с цел проучване и откриване на ново знание, експеримент-демонстрация, експеримент-приложение. Всички експерименти могат да бъдат организирани индивидуално, групово или фронтално. Имате възможност да ръководите експериментите сами или да се възползвате от професионалната помощ на специалистите в TechnoMagicLand.


Безплатни посещения за ученици от Столична община


Учениците от училищата в Столична община могат да посетят експозицията на TechnoMagicLand или да участват в дейност напълно безплатно. Това е възможно благодарение на "Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици свързани със занимания по интереси".

За програмата е нужно да знаете, че:

 1. Кандидатстване - изключително облекчена процедура! За допълнителни въпроси как точно се кандидатства можете да се обърнете към дирекция "Образование" на СО.
 2. Организиране на посещението - нужно е единствено да се свържете с нас за уточняване на ден и час.

В рамките на посещението в TechnoMagicLand имате възможност да:

 1. посетите експозицията - експозицията с над 46 експеримента е сърцето на TechnoMagicLand, а възможностите за организиране на час са почти неограничени.
 2. организирате лабораторни занимания - можем да предложим различни формати на работилници, които съответстват с изучаваното учебно съдържание от II до VII клас. Учениците, които са вземали участие в такива работилници споделят, че "се чувстват като истински откриватели". Това е така, защото прилагат, вероятно за първи път, научния подход в научна среда и под професионално ръководство. Нашите млади и очарователни учени знанят как да запленят умовете и сърцата на учениците, като запалват искрата на интереса към науката и технологиите. Атмосфера на лабораториите е близка до тази в големите изследователски центрове. Тази забележителната комбинация е прекрасна възможност за всеки ученик да се докосне до света на науката. 
 3. участвате в научно шоу "В света на науката и технологиите" - завладяващ диалог за възможностите и предизвикателствата да станеш изследовател в природните и в социалните науки.
 4. се потопите в High TechTML - един специален час в света на компютърните науки и информационните технологии.
 5. влезнете във физиката на спорта - един по-различен урок по тенис, в който нащите партньори от TechSport ще представят една по-различна гледна точка за спорта. 

Програмата е валидна и в 2019-2020 учебна година. Възползвайте се още сега!


2. Организиране на демонстрации


Демонстрациите са възможност за непосредствено индиректно изследване – показват обекти от дидактическия материал, придружени с описания и обяснения, извършени от учителя или учениците, за да се наблюдава същественото в тях. 
Можете да планирате в TechnoMagicLand различни видове демонстрации: демонстрации на обекти, явления и естествени процеси, демонстрация на дидактически материали, демонстрация с чертежи, слухови демонстрации, визуални и аудио-визуални, демонстрации с опити. Имате възможност да извършвате демонстрациите самостоятелно или да се възползвате от професионалната помощ на специалистите в TechnoMagicLand. На ваше разположение са работилница „Техно“, с капацитет един клас или Демонстрационна зала с капацитет до 120 седящи места.


3. Организиране на практическа дейност


Ученето чрез действие играе ключова дейност при формирането на личността на учениците, ето защо е един от ключовите методи, които се прилагат в Центъра. Усвояването на знанията трябва да се интегрира с овладяването на способността да се действа, научните знания трябва да се съпровождат от практически умения и навици. Класическата педагогическа мъдрост е тезата, че човек се учи да чете, като чете; да играе, като играе; да пише като пише; да действа, като действа. Можете да организирате в TechnoMagicLand следните практически дейности.

 • Упражняването е практическа дейност. Пълноценната подготовка на учениците не само предполага богато знания, но и формирането на съответните умения и навици, чрез които знанията ще придобият характера на действие. Ето защо упражнението е съзнателното повтаряне на определено действие, за да се формират умения и навици съобразно даден еталон. Важно е упражнението да не представлява подражателно действие, което често се среща в ежедневието от съзнателните упражнения в обучението. TechnoMagicLand предоставя модерна материално-техническа база и подготвени специалисти, които са в помощ на учителите. Можете да се доверите на професионалната консултация от експертите в TechnoMagicLand при оформянето на изискванията, и избора на видовете упражнения, според крайната цел.
 • Лабораторните и практически работи са израз на стремежа за свързването на теорията с практиката. Широко се използват при обучението по естествени науки. Лабораторните упражнения развиват наблюдателността, формират умения и навици, създават своеобразна култура в работата, съдействат за решаване на комплексни задачи. Практическите работи са важни за развитието на двигателни и технически умения и навици. Можете да разчитате на пълно съдействие от екип експерти по е естествени науки, които могат да съдействат при планирането, извършването, оценяването и контрола на лабораторните и практическите работи.

Можете да организирате практическата дейност в Центъра самостоятелно или да получите консултация от експертите на TechnoMagicLand.


4. Прилагане на методи на моделирането


Моделите в науката представляват по-елементарна система, която се използва като заместител на по-сложна система (оригинал), за да се изучи по-добре оригиналът по пътя на аналогията. Моделът е изкуствено репродуциране на отделни съществени страни на предметите и явленията, но така, че да е изоморфно на действителността. 
Удобните зали на TechnoMagicLand са изключително подходяща среда за изработването на предметни, фигуративни и символни модели. Компютърната зала „Логика“ разполага с 12 работни места + мястото на лектора, където могат да се изработват за разработването на нематериални модели с помощта на професионален софтуер. 
Можете да приложите методите на моделирането самостоятелно или да се доверите на експертите в екипа на TechnoMagicLand, които могат да съдействат при подготовката на процеса по моделиране на най-широко използваните модели в процеса на обучението.


5. Прилагане на подражателни методи


Ученето чрез игра или игровия метод в различни периоди от развитието на човешката цивилизация винаги е имал свое специфично значение, независимо от неговата конкретна модификация. В цялостния учебно-възпитателен процес този метод се използва за различни цели. От първия до последния клас на общообразователното училище играта променя чувствително своето място и значение, тя винаги присъства и придава на обучението по-жив и по-привлекателен характер.
Можете да организирате приложението на подражателните методи в Центъра самостоятелно или да получите консултация от експертите на TechnoMagicLand.


Учебни часове и интерактивни занимания


Часове могат да бъдат различно преживяване, ако бъдат проведени извън класната стая. Атмосферата на TechnoMagicLand е напълно различна в сравнение с класната стая. Условията позволяват провеждането на училищни часове по:
-    Физика
-    Химия
-    Биология
-    Математика
-    География
-    Информационни технологии
-    Инженерно проектиране
-    Роботика (Компютърно моделиране)


В TechnoMagicLand можете да направите комбинация от всички материални и нематериални ресурси за подготовката на урока. 

Учебен час - можете да рачитате на нас при подготовката на учебните занятия за провеждане на часове по физика, химия, математика и информационни технологии. За по-малките ученици предлагаме програма по Човекът и природата. 

Тематични научни занимания - центърът предлага програми за профилирана подготовка, които са в различни области на науката и технологиите. Обикновено анонсираме тематичните научни занимания в официалните комуникационни канали на TechnoMagicLand или през нашите медийни партньори.

Имате възможност да заявите тематични научни занимания, според необходимостта на учебния процес във вашето училище. Ние можем да ви съдействаме при подготовката и реализирането на предвидените в учебната програма извънкласни дейности. Нашата задача е да създадем преживяване на учениците, затвърждавайки получените вече знания. Ние прилагаме доказано най-ефективните подходи в обучението - "учене чрез правене" и "учене чрез игра и състезание".

Интерактивни занимания - ориентирани към хората или основани на технологиите, тези занимания могат да представляват набор от ролеви игри, работа по решаване на казуси, работа по проект, дискутиране и дебатиране при решаването на проблеми в среда на активно учене посредством засилено взаимодействие между учители и ученици. Независимо от формата, тяхната цел е да създава „среда, подкрепяща ученето“ каквато е средата, която предлага TechnoMagicLand.


Специални училищни събития


 • Тържества
 • Лекции
 • Представяния
 • Тематични събития
 • Публични събития

Консултации


Предлагаме експертни консултации за учители:

 • при избора на най-подходящия вид експерименти, в зависимост от характера на дидактическите задачи и познавателния опит на учениците.
 • при избора на най-подходящата организация на училищното посещение, в зависимост от характера на дидактическите задачи и познавателния опит на учениците.
 • при подготовката на демонстрация.
 • при подготовка на практическата дейност
 • при подготовката на процеса по моделиране
 • при прилагане на подражателни методи
 • при разработване на училищни часове
 • при организиране на училищни събития
   

Обратно към секция "за учители"