Методи

Ученето чрез игра и забавление са основните подходи, които прилагаме в своята работа. Експозицията на TechnoMagicLand е разработена така, че лесно да организирате представянето на нова тема или да организирате практическата дейност на своите ученици.

 

На тази страница ще намерите информация за методите:

 

Професионалистите в обучението знаят, че успехът от конкретното приложение на един подход, към целите на обучението, е силно зависим от сложна система фактори. Ние сме идентифицирали възможности за прилагане на следните методи:


Наблюдение


Експозицията предоставя възможности за прилагането на методите за непосредствено изследване на действителността – наблюдение и експеримент. Учениците са поствани в позиция, която ги приближава до позицията на учения-изследовател. С помощта на инсталациите в експозиционното пространство, те откриват и преоткриват някои истини за действителността по самостоятелен път и с помощта на собствените си усилия. 

Наблюдението е непосредствен източник на информация, то стимулира аналитико-синтетичното, причинно-следственото, самостоятелното мислене, формира интересите и изследователския дух, поставя въпроси, подхранва различни гледни точки за анализ на предметите и явленията. То е евристична процедура, която упражнява широко възпитателно действие върху личността, поради което трябва да научим учениците да наблюдават: да възприемат системно различни страни на действителността, да използват по подходящ начин данните от наблюденията, да идентифицират, да описват и обясняват възприетото с помощта на различни средства. Учениците имат твърде много знания, придобити по пътя на спонтанното наблюдение на обекти от природата и обществото. Тези знания са много тясно свързани с преживяванията, които са съпътстващи на наблюденията. Наблюдението представлява активна форма на сетивно познание, което има широко приложение, особено при естествените науки, на които са посветени голяма част от инсталациите в TechnoMagicLand. 

Можете да организирате в TechnoMagicLand различни видове наблюдения: спонтанни, описателни, систематично-организирани, самостоятелни или ръководени. Имате възможност да ръководите наблюдението сами или да се възползвате от професионалната помощ на специалистите в TechnoMagicLand.

 

начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители

Експеримент


Експозицията на TechnoMagicLand е пространство, изпълнено с демонстрационни установки, които са създадени за правене на експерименти. Ако искате да правите експерименти, то тук сте на най-правилното място за това.

Експериментът има огромно значение при усвояването на учебното съдържание по различни учебни предмети. Чрез експеримента се проучва непознатото, ученикът не е само наблюдател, но и активен участник в предизвикването на промени, които го изправят лице в лице с неизвестните страни на действителността. Експериментирането е ключово за формирането на изследователски дух и приобщаването на учениците към техниката и технологиите на научните изследвания. При експериментите се осъществява активно свързване на теорията с практиката, за придобиването на умения с по-широко приложение в други области на знанието и действието. 

Имате възможността да избирате между различни видове експерименти: експерименти с цел проучване и откриване на ново знание, експеримент-демонстрация, експеримент-приложение. Всички експерименти могат да бъдат организирани индивидуално, групово или фронтално. Имате възможност да ръководите експериментите сами или да се възползвате от професионалната помощ на специалистите в TechnoMagicLand.

 

начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители

Демонстрация


Демонстрациите са възможност за непосредствено индиректно изследване – показват обекти от дидактическия материал, придружени с описания и обяснения, извършени от учителя или учениците, за да се наблюдава същественото в тях. 
Можете да планирате в TechnoMagicLand различни видове демонстрации: демонстрации на обекти, явления и естествени процеси, демонстрация на дидактически материали, демонстрация с чертежи, слухови демонстрации, визуални и аудио-визуални, демонстрации с опити. Имате възможност да извършвате демонстрациите самостоятелно или да се възползвате от професионалната помощ на специалистите в TechnoMagicLand. На ваше разположение са работилница „Техно“, с капацитет един клас или Демонстрационна зала с капацитет до 120 седящи места.

 

начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители

Практическа дейност


Ученето чрез действие играе ключова дейност при формирането на личността на учениците, ето защо е един от ключовите методи, които се прилагат в Центъра. Усвояването на знанията трябва да се интегрира с овладяването на способността да се действа, научните знания трябва да се съпровождат от практически умения и навици. Класическата педагогическа мъдрост е тезата, че човек се учи да чете, като чете; да играе, като играе; да пише като пише; да действа, като действа. Можете да организирате в TechnoMagicLand следните практически дейности.

Упражняването е практическа дейност. Пълноценната подготовка на учениците не само предполага богато знания, но и формирането на съответните умения и навици, чрез които знанията ще придобият характера на действие. Ето защо упражнението е съзнателното повтаряне на определено действие, за да се формират умения и навици съобразно даден еталон. Важно е упражнението да не представлява подражателно действие, което често се среща в ежедневието от съзнателните упражнения в обучението. TechnoMagicLand предоставя модерна материално-техническа база и подготвени специалисти, които са в помощ на учителите. Можете да се доверите на професионалната консултация от експертите в TechnoMagicLand при оформянето на изискванията, и избора на видовете упражнения, според крайната цел.

Лабораторните и практически работи са израз на стремежа за свързването на теорията с практиката. Широко се използват при обучението по естествени науки. Лабораторните упражнения развиват наблюдателността, формират умения и навици, създават своеобразна култура в работата, съдействат за решаване на комплексни задачи. Практическите работи са важни за развитието на двигателни и технически умения и навици. Можете да разчитате на пълно съдействие от екип експерти по естествени науки, които могат да съдействат при планирането, извършването, оценяването и контрола на лабораторните и практическите работи.

Можете да организирате практическата дейност в Центъра самостоятелно или да получите консултация от експертите на TechnoMagicLand.

 

начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители

Моделиране


Моделите в науката представляват по-елементарна система, която се използва като заместител на по-сложна система (оригинал), за да се изучи по-добре оригиналът по пътя на аналогията. Моделът е изкуствено репродуциране на отделни съществени страни на предметите и явленията, но така, че да е изоморфно на действителността. 
Удобните зали на TechnoMagicLand са изключително подходяща среда за изработването на предметни, фигуративни и символни модели. Компютърната зала „Логика“ разполага с 12 работни места + мястото на лектора, където могат да се изработват за разработването на нематериални модели с помощта на професионален софтуер. 
Можете да приложите методите на моделирането самостоятелно или да се доверите на експертите в екипа на TechnoMagicLand, които могат да съдействат при подготовката на процеса по моделиране на най-широко използваните модели в процеса на обучението.

 

начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители

Подражание


Ученето чрез игра или игровия метод в различни периоди от развитието на човешката цивилизация винаги е имал свое специфично значение, независимо от неговата конкретна модификация. В цялостния учебно-възпитателен процес този метод се използва за различни цели. От първия до последния клас на общообразователното училище играта променя чувствително своето място и значение, тя винаги присъства и придава на обучението по-жив и по-привлекателен характер.
Можете да организирате приложението на подражателните методи в Центъра самостоятелно или да получите консултация от експертите на TechnoMagicLand.

 

начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители