> > Доброволчество и стажове

Доброволчество и стажове

TechnoMagicLand предлага възможности за полагане на доброволчески труд по избрано от доброволеца направление. Всеки доброволец получава специализирано обучение, което е възможност за получаване на актуални знания и новости в областта на специализация. Практическата работа в реална среда е база за създаването на полезни умения и навици.

Доброволческата програма е разработена въз основа на методологията прилагана от европейските доброволчески програми и класицфикацията на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO).

Желаещите доброволци е необходимо да подготвят CV. В него е необходимо да има информация за релевантен към нашата работа опит. Автобиографията е необходимо да бъде придружена с кратко мотивационно писмо (може да бъде и като текст на самото електронно съобщение). Мотивационното писмо и биографията е необходимо да бъдат изпратени на електронна поща office@technomagicland.com


Доброволчески програми по направления


 • Научна програма - демонстрации, работилници, научни събития, специални програми
 • Експозиция - създаване на експерименти, поддържане на експерименти
 • Маркетинг - комуникации, дигитален маркетинг, лични продажби и потребителско поведение

Общи правила на доброволческите програми на TechnoMagicLand


 1. Участието в програмата е доброволно и безвъзмездно, а доброволците са посланици на мисията на TechnoMagicLand (Центъра).
 2. Доброволческата програма се утвърждава от Центъра и отговаря на неговите нужди, които се променят във времето. 
 3. Всеки доброволец, в зависимост от избраното направление, има свой ментор, който отговаря за неговата ежедневна програма. Менторът носи пряка отговорност за работата на доброволеца и е първа точка за контакт.
 4. Доброволецът се приема като част от екипа на Центъра и получава въвеждащ инструктаж в първите дни на присъединяване към екипа.
 5. Нуждите от доброволци за Центъра се комуникират във всички комуникационни канали на Центъра.
 6. Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - подбор по документи и интервю.
 7. За доброволческите програми на Центъра могат да кандидатстват и непълнолетни лица, при изричното спазване на приложимото законодателство.
 8. Положените усилия, както и продуктите от работата на доброволците са собственост на Центъра, която те предоставят безвъзмездно.
 9. Доброволците, в рамките на своята доброволческа служба са лица на Центъра и е възможно да станат част от неговия публичен имидж, което се урежда според политиката на Центъра за защита на личните данни.
 10. През време на своята доброволчество в Центъра, доброволците се задължават да: 
 • спазват моралните и етичните принципи; 
 • работят честно и добросъвестно;
 • учат и постигат високи резултати; 
 • се стремят към високо качество, като следват насоките на своя ментор;
 • участват в ежедневния живот на Центъра

11. През време на своята доброволческа служба, доброволците нямат право да:

 • се идентифицират като членове на екипа на Центъра при евентуално тяхно участие в политически прояви и дейност;
 • разпространяват в своята мрежа от контакти недостоверна, непроверена или подвеждаща информация;
 • разпространяват специфична, чувствителна или лична информация, която е станала тяхно достояние във връзка с доброволческата служба;
 • се ангажират с организации, които имат сходна или същата дейност, като тази на Центъра.

12. Доброволците се ползват от:

 • специални преференции, които се определят конкретно за всяка програма;
 • правото на безплатен обяд, през времето на своята служба. Сумата за обяд не може да надхвърля 10 лева на човек на ден; 
 • на безвъзмездно посещение на Експозицията на Центъра в срок до 2 години от последния ден на своята служба. При своите посещения имат правото да доведат със себеси до 5 души придружители, които се ползват с отстъпка в размер на 10%.
 • отстъпка в размер на 10% от таксата за всички организирани дейности, в срок от 2 години, след приключване на своята доброволческа служба.

13. В края на своята програма, всеки доброволец получава сертификат, който описва детайлно положения труд.

14. Доброволците винаги остават приятели на Центъра и стават част от Общността на TechnoMagicLand.

Настоящите правила са приети на 05.01.2021 г.


Стажантски програми


Стажантските програми в TechnoMagicLand са добра възможност за млади учени, изследователи или специалисти да наберат опит в работата с хора от различни възрасти, да изпитат придобитите знания в училище или във висшето образование.

Екипът ни анализира възможностите си за отделяне на ресурси за обучението на нови специалисти, като прилага индивидуален подход към всеки отделен кандидат. Заинтересуваните да научат повече за стажантските програми е необходимо да осъществят връзка с нас.